Leveringsvoorwaarden

1.Toepasselijkheid

1.1   Deze algemene (leverings-)voorwaarden zijn, met uitsluiting van eventule algemene

(inkoop-)voorwaarden van de klant, van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten tussen Cruijsen en de klant, tenzij voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2   Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts van toepassing voor zover dit schriftelijk door Cruijsen is bevestigd.

1.3   Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden in een voorkomend geval ten gevolge van een wetswijziging of andere reden nietig mocht(en) zijn, heeft dit geen enkele invloed op de toepasselijkheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.

 

2. Aanbieding en overeenkomst

2.1   Alle aanbiedingen van Cruijsen zijn geheel vrijblijvend.

2.2   Een overeenkomst tussen Cruijsen en de klant komt pas tot stand door middel van de aanvaarding door Cruijsen van de door de klant gedane aanvraag.

 

3. Levering

3.1   Bestellingen vanaf € 130,- excl. BTW worden franco geleverd in Nederland en België. Bij orders beneden dit bedrag worden behandelingskosten van € 7,50 in rekening gebracht.

                Voor meubilair wordt € 60,- in rekening gebracht bij een orderwaarde kleiner dan € 500,- excl. BTW. Voor keramiekovens gelden speciale tarieven. Informatie hierover staat in de catalogus bij de ovens. De voorwaarden voor de methode Schakel (Technologische Opvoeding België) staan vermeld op het speciale bestelformulier en zijn te lezen in onze webshop.

3.2   Vrijwel alle goederen zijn uit voorraad leverbaar. Het kan echter voorkomen dat een artikel tijdelijk niet op voorraad is. Indien dit artikel niet binnen enkele dagen wordt verwacht, wordt de bestelling direct verwerkt en het niet op voorraad zijnde artikel wordt zo spoedig mogelijk franco nageleverd. In het begin en aan het einde van een schooljaar kan i.v.m. seizoensdrukte de levertijd oplopen.

3.3   Zendingen worden afgeleverd tot de voordeur en kunnen door de transporteur niet naar een lokaal worden gebracht. Het opstellen en monteren van machines, meubilair en andere producten dient door de klant zelf te geschieden

3.4   Alle gemelde of vermelde leveringstermijnen zijn slechts een indicatie en vormen geen fatale termijn. Indien de leveringstermijn wordt overschreden is Cruijsen pas in verzuim na schriftelijke ingebrekestelling door de klant, waarbij Cruijsen een redelijke termijn wordt gegund om de overeenkomst alsnog na te komen. Overschrijding van levertijd verplicht Cruijsen niet tot enige schadevergoeding en geeft de klant niet het recht zijn uit de overeenkomst voortvloeiende (betalings-)verplichting niet na te komen of op te schorten.

3.5   Wijzigingen in productuitvoeringen, kleuren en technische specificaties zijn voorbehouden alsmede kleine kleurverschillen in de catalogus (bijv. afgebeelde kleuren bij karton en verf). Cruijsen kan niet aansprakelijk worden gesteld als een product niet meer leverbaar is.

 

4. Prijzen

4.1   Prijzen zijn vrijblijvend, in Euro’s en inclusief BTW. Prijzen zijn bruto, korting wordt pas op de per post naar u toegestuurd factuur verrekend

 

5. Kortingen

5.1   De volgende kortingen worden gegeven:

 

20% voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs, instellingen

20% secundair onderwijs (België)

15% basisonderwijs

10% overige afnemers (bijv. verenigingen, clubhuizen)

 

Kortingen worden gegeven op alle artikelen van artikelgroep 1 t/m 20 van de webshop. Geen korting wordt gegeven op de artikelen van artikelgroep 21 t/m 26 van de webshop en het op maat maken van producten (bijv. speciaal op maat zagen)

 

6. Inspectie en reclamaties

6.1   Direct nadat Cruijsen goederen aan de klant heeft geleverd, zal de klant deze inspecteren. Klachten over ontbrekende of niet bestelde goederen moeten schriftelijk of telefonisch bij Cruijsen worden gemeld binnen 2 dagen na levering.

6.2   Indien een zending bij aflevering is beschadigd moet de klant dit ofwel vermelden op de vrachtbrief of aftekenlijst van de bode, ofwel de zending weigeren. Indien het aantal colli niet overeenkomt met hetgeen op de vrachtbrief is vermeld, dient de klant uitsluitend te tekenen voor het aantal ontvangen colli. Een ontbrekend pakket wordt meestal 1 of 2 dagen later alsnog nageleverd.

6.3   Reclamaties betreffende uiterlijk waarneembare gebreken zoals beschadigingen of andere gebreken moeten door de klant binnen 8 dagen na aflevering schriftelijk, duidelijk omschreven en gemotiveerd, bij Cruijsen worden gemeld.

 

7. Retourzendingen

7.1   Retourzendingen zonder voorafgaande toestemming van Cruijsen worden niet aanvaard. De verzendkosten van een geaccepteerde retourzending, die het gevolg is van een fout door Cruijsen, worden door ons vergoed. In alle andere gevallen komen de verzendkosten voor rekening van de klant.

7.2   Speciaal voor de klant bestelde of bewerkte artikelen kunnen niet worden geruild en worden niet teruggenomen.

 

8. Betaling

8.1   In het algemeen levert Cruijsen op rekening. Cruijsen behoudt zich echter het recht voor om in voorkomende gevallen uitsluitend bij vooruitbetaling tot levering over te gaan.

8.2   In geval van levering op rekening dient betaling, zonder opschorting of verrekening, binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden.

8.3   Bij overschrijding van de betalingstermijn van 14 dagen, of enige andere overeengekomen betalingstermijn, is de klant van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke (handels-)rente.

8.4   Indien, bij uitblijven van tijdige betaling, ook na aanmaning geen betaling volgt, is Cruijsen gerechtigd alle maatregelen te nemen die rechtens mogelijk en toegelaten zijn ter invordering van haar vordering(en) op de klant. De incasso van de vordering zal dan uit handen worden gegeven.

8.5   Alle (buiten)gerechtelijke kosten verband houdende met invordering van facturen zijn voor rekening van de klant, een en ander met een minimum van 15 % over het te incasseren bedrag.

 

9. Eigendomsvoorbehoud en opschorting

9.1   Cruijsen behoudt zich de eigendom voor van alle geleverde goederen tot het tijdstip waarop de klant alle betalingsverplichtingen heeft voldaan.                          

9.2   De klant is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Cruijsen te hanteren.

9.3   Indien de klant nog niet volledig aan diens betalingsverplichtingen ten opzichte van Cruijsen heeft voldaan, is Cruijsen gerechtigd eventuele vervolgleveringen op te schorten totdat betaling van het verschuldigde zal hebben plaatsgevonden.

 

10. Auteursrecht

10.1Het gebruik van foto’s en/of ander materiaal van onze website is zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming door Cruijsen niet toegestaan.

 

                                                                                    

Met deze leveringsvoorwaarden vervallen alle voorgaande voorwaarden. Tekstfouten voorbehouden